Disclaimer 

Juridische informatie 

Spelregels Online besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en relevantie van de informatie aan de website www.spelregels-online.nl. We zijn continu bezig om onjuistheden en onvolledigheden weg te halen, maar het kan voorkomen dat ze echter getoond worden. Spelregels Online wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolledigheden of onjuistheden in de weergegeven informatie. Zodoende heeft Spelregels Online ook het recht om informatie te wijzigen indien nodig. Wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Functioneren

Spelregels Online kan niet garanderen dat de website altijd foutloos werkt. Daarnaast is het niet mogelijk om Spelregels Online aansprakelijkheid te stellen voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden informatie, noch voor schade als gevolg van problemen door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. 

Aansprakelijkheid 

Zoals al eens vermeld is Spelregels Online niet aansprakelijk en biedt het geen garantie op juistheid, volledigheid, actualiteit en relevantie van gegevens, linkjes of informatie. Er wordt geen rechten ontleed aan de inhoud en u dient de informatie zelf te verifiëren voordat u enige actie onderneemt. 

Er wordt geen aansprakelijkheid genomen door Spelregels Online op: 

  • de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

  • de inhoud en/of juistheid van de door derden aangeleverde informatie rondom panden zoals geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website van Spelregels Online.

  • Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Spelregels Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een ahref ; hyperlink of anderszins wordt verwezen. Spelregels Online behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en (of) videofragmenten, andere objecten), de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan graficus en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming Spelregels Online te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze juridische pagina; disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website van Spelregels Online & de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

 

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?
Meer lezen? Alle blogcategorieën
Bordspel Bordspel Kaartspel Kaartspel Sport Sport Gezelschapsspel Gezelschapsspel Gokspel Gokspel Kroegspel Kroegspel Artikelen Artikelen