Acquire

Acquire – Spelregels

 

Doel

Als aandeelhouder van een internationale hotelketen, probeer je het imperium van die keten, waar je het meest hebt geïnvesteerd, te vergroten. Als het even kan, probeer je je keten te fusioneren met een kleinere hotelketen, waardoor de waarde van je aandelen nog groter wordt.

Spelmateriaal

·  1 spelbord

·  1 rooster om op het spelbord te plaatsen

·  175 aandelen van 7 verschillende hotelketens

·  7 schilden (voor de 7 hotels)

·  108 Hotelkaarten

·  108 driedimensionale hotels (in drie kleuren)

·  geld (waarde 100, 500, 1000 en 5000)

·  6 informatiekaarten (+ nog eens 6 in reserve)

·  30 bijzondere aandelen (voor alternatieve spelregels)

·  deze handleiding

 

Voorbereiding

·  Leg het spelbord op tafel en zet het rooster vast.

·  De aandelen sorteren en op de 7 vakken leggen.

·  Op elk aandelenpakket het juiste schild leggen.

·  De hotelkaarten (van A-1 tot I-12) mengen, elke speler er 6 geven, de rest als omgekeerde stapel op het juiste veld leggen.

·  De hotels zelf laat je best in de doos zitten. Zorg dat de doos goed bereikbaar is.

·  Elke speler krijgt een informatiekaart.

·  Het speelgeld op de juiste vakken leggen, elke speler krijgt 6000 als startkapitaal (4×1000, 3×500 en 5×100).

·  De 30 bijzondere aandelen (tekst) zijn niet nodig voor het basisspel.

Het spelbord

Het rooster is het eigenlijke spelbord. Bij elk vak hoort juist 1 kaart.

Startspeler

·  Elke speler neemt 1 hotelkaart uit de stapel en plaatst een hotel (om het even welke kleur of grootte) op de bijhorende coördinaat.

·  Wie het kleinste getal getrokken heeft, mag beginnen.

·  Bij gelijkheid beslist de alfabetisch eerste letter de startspeler.

Informatiekaart

·  Op die kaart staat de waarde van de aandelen tijdens het spel.

·  Zoals je ziet stijgt de waarde als de keten groter wordt.

·  Er zijn 3 categorieën van hotels (goedkope, normale, dure).

Wie aan de beurt komt

Elke speler die aan de beurt komt, moet de volgende drie acties (in die volgorde) uitvoeren:

I. Hotel plaatsen

II. Aandelen kopen

III. Hotelkaart bijnemen

details:

I. Hotel plaatsen

A. De speler moet één van zijn 6 Hotelkaarten open op de aflegstapel leggen en een hotel op de bijbehorende coördinaat plaatsen.

B. De kleur of de grootte hebben geen betekenis (ze verfraaien het beeld).

C. Door het plaatsen van een hotel kunnen verschillende situaties ontstaan:

1. Geïsoleerd hotel

Als je een hotel plaatst die niet horizontaal of verticaal grenst aan een reeds geplaatst hotel, zijn er geen gevolgen. De speler kan verder gaan met zijn tweede actie.

2. Stichten van een hotelketen

Als je nieuw hotel grenst aan een reeds geïsoleerd hotel ( horizontaal of verticaal, dus niet diagonaal), ontstaat een hotelketen: zie verder bij “Oprichten van hotelketens”.

3. Uitbreiden van een hotelketen

Een nieuw hotel kan zo geplaatst worden, dat het horizontaal of verticaal aansluit bij bij een reeds bestaande keten. Daardoor wordt de keten groter en de waarde van de aandelen stijgen.

4. Fusie van hotelketens

Als een hotel zo geplaatst wordt (zie tek. 5) dat er twee of meerdere bestaande ketens verbonden worden, dan ontstaat er een fusie waarbij achteraf nog één keten overblijft (zie later).

D. Voor een speler verder gaat met zijn tweede actie, moeten de eventuele stichting en fusies afgehandeld zijn.

II. Aandelen kopen

. Elke speler mag per beurt maximum drie aandelen kopen van hotels die reeds als keten op het bord staan.

A. De prijs van de aandelen hangt af van de grootte van de keten: bestudeer het informatiekaartje: middelste kolom met waarden van 200 tot 1200.

B. Wie een keten sticht, wordt geen eigenaar van de keten. Iedereen kan aandelen kopen van elke bestaande keten.

C. Zolang een keten nog niet werd gesticht, kunnen er geen aandelen verkocht worden.

D. De aangekochte aandelen moet elke speler open voor zich neer leggen. Iedereen moet over die informatie kunnen beschikken.

E. Als alle aandelen van een bepaalde keten verkocht zijn, dan kunnen er ook geen

meer aangekocht worden..

III. Hotelkaart bijnemen

. Tot slot neemt de speler een nieuwe hotelkaart van de omgekeerde stapel.

A. De volgende speler in uurwijzerzin komt aan de beurt.

Oprichten van hotelketens

·  Als een speler een nieuw hotel plaatst dat horizontaal of verticaal grenst aan een reeds geplaatst en geïsoleerd hotel, ontstaat een nieuwe hotelketen (zie tek. 8 en 9).

·  Die speler kiest één van de 7 hotelnamen (zie kaart) van een nog niet geplaatst hotel en zet het schild op een hotel van de nieuwe keten.

·  De stichter krijgt (als aanmoedings premie) één gratis aandeel van deze nieuwe keten.

·  Het kan gebeuren dat er geen aandelen van die keten meer beschikbaar zijn: dit kan als deze keten vroeger reeds geplaatst werd, door een fusie verdwenen is en alle beschikbare aandelen reeds verkocht werden.

·  Vanaf nu kan iedereen aandelen van deze keten aankopen.

·  Er kunnen hoogste 7 hotelketens gelijktijdig op het spelbord staan. Een nieuw hotel dat een achtste keten zou doen ontstaan, mag dus niet geplaatst worden. De speler moet een andere hotelkaart uitkiezen.

Fusies van hotelketens

·  Als een speler een nieuw hotel plaatst dat horizontaal of verticaal grenst aan twee of meerdere reeds bestaande hotelketens, ontstaat een fusie.

De grotere keten neemt de kleinere over.

·  Als beide ketens even groot zijn (voor de fusie), beslist de speler aan beurt welke keten de andere overneemt.

·  Het schild van de overgenomen keten wordt verwijderd. Het gaat terug naar de voorziene plaats op het spelbord (waar de aandelen liggen). Dit betekent dat deze keten later terug kan opgericht worden.

·  Indien meer dan twee ketens fusies aangaan, moet je de richtlijnen verder volgen.

·  Maar: een keten die uit elf of meer hotels bestaat kan nooit overgenomen worden. Deze ketens zijn dus veilig voor dreigende fusies. Een hotel dat twee of meerdere van deze veilige hotelketens zou verbinden mag dus niet geplaatst worden. Een veilige keten kan wel hotelketens met 10 of minder hotels overnemen.

Gevolgen van een fusie

Na het plaatsen van een hotel dat een fusie doet ontstaan, worden eerst de volgende acties afgehandeld:

I. Uitbetalen van premies aan de hoofdaandeelhouders

A. Na de fusie betaalt de Beurs schadepremies uit aan de twee spelers die de meeste aandelen bezitten van de opgeheven keten.

B. De grootte van de premie hangt af van een aantal hotels in die keten voor de fusie. Het hotel dat de fusie veroorzaakt telt niet mee.

C. De twee laatste kolommen op de informatiekaart geven de premie weer.

D. Premies worden steeds tot 100 eenheden afgerond.

E. Wie de grootste en tweede grootste aandeelhouder wordt, hangt af van:

1. Er is geen enkele twijfel: kijk in de kolommen.

2. Er zijn twee spelers die de grootste aandeelhouder zijn: De beide premies (hoogste en tweede hoogste) worden opgeteld, en in twee gedeeld om aan beide spelers te geven (afronden…).

3. Er zijn meerdere spelers die als tweede hoogste aandeelhouder in aanmerking komen: De premie voor de tweede hoogste aandeelhouder wordt gelijkmatig over die spelers verdeeld (afronden…).

4. Er is slechts één speler die aandelen bezit van de opgeheven keten: Hij krijgt beide premies.

II. Verhandelen van aandelen die bij de fusie betrokken zijn

Nadat de premies voor de meerderheidsaandeelhouders uitbetaal zijn, kan iedereen die aandelen bezit van de verdwijnende keten deze behouden, verkopen of omruilen.

A. De speler die de fusie veroorzaakt heeft, begint. De anderen volgen in uurwijzerzin. De spelers kunnen kiezen of ze alle aandelen of slechts een deel ervan op de volgende wijze verhandelen:

1. Behouden

Dan hoop je dat de betreffende hotelketen later terug opgericht wordt. Want anders zijn ze op het einde van het spel niets meer waard.

2. Verkopen

Je kan de aandelen terug aan de Beurs verkopen. De aankoopprijs hangt af van het aantal hotels in de keten voor de fusie (middelste kolom op de informatiekaart).

3. Omruilen

De aandelen kunnen twee tegen één omgeruild worden: twee aandelen van de verdwijnende keten tegen één nieuwe van de overnemende keten.

B. Alle verkochte of omgeruilde aandelen gaan terug naar de Beurs.

Fusies van meerdere ketens

·  Bij een fusie van meerdere hotelketens overneemt de grootste alle kleinere. De fusie zelf verloopt zoals bij een gewone fusie.

·  Eerst worden de premies voor de meerderheidsaandeelhouders van de kleinste keten betaald. De betrokken spelers verhandelen vervolgens hun aandelen. Daarna wordt de fusie van de grotere keten op dezelfde wijze behandeld.

·  Als er ketens even groot zijn, bepaald de speler die aan de beurt is, welke keten eerst overgenomen wordt.

·  De premie en de prijs per aandeel hangt af van het aantal hotels in de keten voor de fusie.

Spelers zonder geld

·  Geen enkele speler kan krediet opnemen bij de Beurs of medespelers. Wie geen geld meer bezit, moet hopen op een fusie waar hij bij betrokken wordt.

·  Een speler die geen gels meer heeft, kan geen aandelen meer kopen. Hij moet echter wel steeds een hotel plaatsen, als hij aan de beurt komt.

·  Hij mag geen aandelen verkopen, tenzij bij een fusie.

·  Er kan niet onderhandeld worden tussen de spelers onderling.

Bijzondere gevallen

·  Als bij aanvang van het spel, toevallig meerdere spelers een hotelkaart trekken, waardoor hotels al onmiddellijk aansluiten, stichten zij hierdoor geen keten! Een keten wordt slechts gesticht tijdens het eigenlijke verloop van het spel.

·  Het kan voorkomen dat een speler geen enkele van zijn hotelkaarten kan gebruiken (veilige ketens kunnen geen fusie ondergaan en er kan geen achtste keten gesticht worden). Die speler kan dan enkel aandelen kopen tijdens zijn spelbeurt.

·  Heeft een speler op het einde van zijn beurt enkel maar hotelkaarten die niet kunnen gespeeld worden, dan mag hij die uitzonderlijk allemaal inruilen tegen een nieuwe set van 6 hotelkaarten.

Einde van het spel

·  Het spel eindigt als een speler, na het plaatsen van een nieuw hotel aankondigt, dat:

o ofwel alle ketens op het spelbord meer dan 10 hotels bevatten (dus veilig zijn tegen fusies) en er geen enkele nieuwe keten meer kan gesticht worden

o ofwel er een keten is met 41 of meer hotels.

·  Een speler moet dit einde niet aankondigen, als het voor hem gunstiger zou zijn dat het spel verder gaat. Het spel gaat dan zo lang verder totdat een speler, die aan de beurt komt, het einde aankondigt.

·  De speler die het einde aankondigt, kan nog tot drie aandelen aankopen.

Eindafrekening

·  Voor elk hotel op het bord krijgen de twee meerderheidsaandeelhouders premies.

·  Daarna verkopen alle spelers hun aandelen (waarde van het ogenblik).

·  Ieder telt zijn geld. De speler met het grootste kapitaal, wint Acquire.

Bijzondere spelregels voor twee spelers

·  Bij twee spelers gelden dezelfde spelregels totdat er een fusie ontstaat. Dan treedt ook de Beurs op. Hij speelt de rol van opgeheven keten: er wordt een hotelkaart getrokken om te bepalen hoeveel aandelen de Beurs “bezit” van die op te heffen keten.

·  De premies voor de meerderheidsaandeelhouders worden uitbetaald, waarbij de Beurs dus ook kan betrokken worden. In het geval de Beurs effectief partij wordt, mag je gerust geld en aandelen laten liggen.

·  Nadat de premies betaald werden en de aandelen van de ontbonden hotelketen verkocht, behouden of omgewisseld werden, wordt het hotel dat op de kaart staat dat de Beurs moest trekken, op het spelbord gezet. Daarna kan de spelers aandelen kopen. Het spel gaat dan weer gewoon verder totdat er een nieuwe fusie ontstaat.

·  Als het hotelkaartje van de Beurs echter zelf een nieuwe fusie doet ontstaan, moet de Beurs een nieuwe hotelkaart trekken, om het aantal aandelen dat de Beurs bezit te bepalen.

·  Kan de hotelkaart van de Beurs niet gespeeld worden, dan haal je ze uit het spel.

·  Zou dit Beurskaartje een hotelketen stichten, dan wordt het hotel wel geplaatst, maar de keten wordt slechts gespeeld als een speler een derde hotel aanbouwt. Die speler krijgt dan het gratis aandeel.

·  Op het einde van het spel moet de Beurs voor elke actieve hotelketen een hotelkaart trekken om te bepalen hoeveel aandelen zij van die keten zou bezitten. De bijhorende hotels worden natuurlijk niet meer op het bord geplaatst, omdat het spel ten einde is.

Variante 1

De beroemde auteur van Acquire, de Amerikaan Sid Sackson, die reeds goed met bovenvermelde spelregels vertrouwd zijn, een variante bedacht die meer actie in het spel brengt. Elke speler krijgt naast hotelkaarten, dezelfde set bijzondere aandelenkaarten in een bepaalde kleur. Wie aan de beurt komt, kan men één (niet meerdere!) van die kaarten extra uitspelen. De aanwijzingen op de kaart worden uitgevoerd.

Variante 2

Om het spel nog meer aantrekkingskracht te geven, liggen alle aangekochte aandelen omgekeerd voor elke speler neer. De aandelen bij de Beurs mogen steeds geteld worden. Bij elke handel met aandelen, moet de speler luid aankondigen welke aandelen hij koopt, verkoopt of omruilt. Iedereen moet voor de rest maar onthouden welke en hoeveel aandelen elke speler bezit. Ook het geld mag geheim gehouden worden.